در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 11 آذر 1399
 • شماره های تماس با مرکز

  شماره های تماس با واحدهای اداری آموزشکده: ( -پیش شماره استان همدان :081   فاکس: 32252038 )

  حوزه ها                                                                                    داخلی                            مستقیم

  حوزه ریاست

  1.  دفتر ریاست ....................................................................         12                            32252037

  2. روابط عمومی ..................................................................         10                              32252031

  3.دبیرخانه..........................................................................           9                             

  4. اداره حراست ...............................................................           13                               32252039

  حوزه معاونت اداری و مالی

  1. دفترمعاونت اداری و مالی .......................................................  15                             32252030

  2. امور اداری ..............................................................................  14                             32252030

  3. امور مالی .............................................................................   16                            32252036

  4-کارپردازی..............................................................................    17

  حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

  1. دفتر معاونت .........................................................................  18                             32252035

  2. اداره آموزش .........................................................................   21                             32252033

  3. امور فارغ التحصیلان ..............................................................   22                            32252033

  4. اموردانشجویی .....................................................................    20                             32222311

  5. امور فرهنگی و تربیت بدنی ...................................................    19                             32252034

  6. دفتر سرپرستی سایت های رایانه .........................................     24

  7. کتابخانه ............................................................................     17

  8. دفتر سرپرستی کارگاه های برق و مکانیک ............................    29                             32251086

  9-پژوهش...................................................................................28

   

  نظرات کاربران