در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

شماره های تماس با مرکز

شماره های تماس با واحدهای اداری آموزشکده: ( -پیش شماره استان همدان :081   فاکس: 32252038 )

حوزه ها                                                                                   داخلی              مستقیم

حوزه ریاست

1.  دفتر ریاست ....................................................................         12                            32252037

2. روابط عمومی ..................................................................         10                              32252031

3.دبیرخانه.......................................................................           9                             

4. اداره حراست .................................................................           13                               32252039

حوزه معاونت اداری و مالی

1. دفترمعاونت اداری و مالی .............................................................  15                             32252030

2. امور اداری ..........................................................................  14                             32252030

3. امور مالی ...........................................................................   16                            32252036

4-کارپردازی.................................................................................................    17

حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

1. دفتر معاونت .........................................................................  18                             32252035

2. اداره آموزش .......................................................................   21                             32252033

3. امور فارغ التحصیلان ..............................................................   22                            32252033

4. اموردانشجویی .....................................................................    20                             32222311

5. امور فرهنگی و تربیت بدنی ........................................................    19                             32252034

6. دفتر سرپرستی سایت های رایانه ...................................................     24

7. کتابخانه ..........................................................................     17

8. دفتر سرپرستی کارگاه های برق و مکانیک .........................................    29                             32251086

9-پژوهش.............................................................................28

نظرات کاربران