در حال بارگذاری ...

شماره های تماس با مرکز

شماره های تماس با واحدهای اداری آموزشکده: (اپراتور= 32252030 و 32252031 و 3225203 -پیش شماره استان همدان :081 )

حوزه ها                                                                                   داخلی              مستقیم

حوزه ریاست

1.  دفتر ریاست ....................................................................         12   

2. روابط عمومی ..................................................................          11                                   

3. اداره حراست .................................................................           13

حوزه معاونت اداری و مالی

1. دفترمعاونت اداری و مالی .............................................................  15                             32252034

2. امور اداری ..........................................................................  14                             32252034

3. امور مالی ...........................................................................   16                            32252036

حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

1. دفتر معاونت .........................................................................  18                             32252035

2. اداره آموزش .......................................................................   19                             32252033

3. امور فارغ التحصیلان ..............................................................   20                              32252033

4. اموردانشجویی .....................................................................    22                             32222311

5. امور فرهنگی و تربیت بدنی ........................................................    23                             32222311

6. دفتر سرپرستی سایت های رایانه ...................................................     24

7. کتابخانه ..........................................................................     17

8. دفتر سرپرستی کارگاه های برق و مکانیک .........................................     26                               32251086

نظرات کاربران